Privacy Statement

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de internetdiensten en websites van Reflectum, Vasteland 78 te Rotterdam.

1. Algemeen
De bescherming en veiligheid van gebruikersgegevens hebben voor Reflectum de hoogste prioriteit. Reflectum neemt daarbij de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht.

2. Verzamelen persoonsgegevens
2.1. In het kader van de registratie als gebruiker, en bij het gebruik van de websites van Reflectum, verkrijgt, bewaart, verwerkt en gebruikt Reflectum persoonlijke gegevens van klanten met inachtneming van de persoonsbeschermingsbepalingen zoals hierboven genoemd. Dit gebeurt alleen als de klant toestemming geeft door bevestiging van de Gebruiksvoorwaarden voor het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van de bij de gebruikmaking van de diensten voorkomende en voor de uitvoering daarvan noodzakelijke persoonsgegevens door Reflectum of door bedrijven die in opdracht van, of in samenwerking met Reflectum werken. Deze toestemming wordt door Reflectum vastgelegd in de bevestiging van de registratie via e-mail.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die informatie bevatten over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbare klant.
• In het kader van de registratie en de afname van diensten via Reflectum wordt onder andere de volgende informatie gevraagd: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, maar bijvoorbeeld ook leeftijd of geslacht als dat van belang is voor het gebruik van een dienst.
• In het kader van een bestelling met een betalingsverplichting worden daarnaast nog voor de afwikkeling van de aankoop noodzakelijke gegevens (bijvoorbeeld rekeninggegevens) verzameld.
• Voor zover herleidbaar naar specifieke gebruikers, en dat is niet altijd het geval, kunnen ook de duur, de frequentie en het kostenverloop die samenhangen met het gebruik van Reflectum en aanverwante diensten (online vragenlijsten) als persoonsgegevens worden aangemerkt.
• Alle gebruikers hebben de beschikking over een voor hen persoonlijk afgeschermde ruimte in het portaal waar zij vragenlijsten kunnen achterlaten/invullen. Ook in deze gevallen kan het gaan om gegevens waardoor de identiteit van de eigenaar kan worden achterhaald.

Al deze gegevens worden hierna verder aangeduid als ‘persoonsgegevens’.

2.2. We raden gebruikers aan om niet willekeurig gegevens over hun afkomst, politieke of religieuze opvattingen, gezondheid, seksuele leven of strafrechtelijke verleden achter te laten op de website of andere diensten. Indien u dergelijke gegevens plaatst op de website of andere diensten, stemt u ermee in dat Reflectum deze gegevens bewaart, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met deze verklaring. Vanzelfsprekend worden alle gegevens met betrekking tot gezondheid niet aan derden ter beschikking gesteld.

3. Gebruik van persoonsgegevens
3.1. Reflectum gebruikt persoonsgegevens van gebruikers met als doel:

• het vaststellen van de identiteit van de gebruiker bij de registratie in een specifieke voor de toepassing (portaal) van belang zijnde rol zoals client of behandelaar;
• de verwerking van de door de client ingevulde vragenlijst door de behandelaar ten behoeve van de verbetering van de behandeling;

3.2. Overig gebruik van gegevens

Persoonlijke gegevens die gebruikers achterlaten op hun persoonlijke, afgeschermde gedeelte van de website van Reflectum, zullen alleen voor de betreffende gebruiker toegankelijk zijn.
Reflectum heeft, om veiligheidsredenen en om haar dienstverlening goed uit te voeren en te verbeteren, toegang tot alle ruimtes van de website en andere diensten. Zij zal daarmee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan. Alle medewerkers van Reflectum hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.
Reflectum openbaart geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden, behalve in de volgende gevallen:
• als de gebruiker vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of er een wettelijke plicht bestaat tot het doorgeven van gegevens;
• indien Reflectum hiertoe op grond van de wet is gehouden of hiertoe door een overheidsinstelling of andere instantie worden verzocht of als Reflectum meent dat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk voorschrift of dagvaarding, de rechten van Reflectum (en gelieerde ondernemingen) te beschermen, een misdrijf te voorkomen, de veiligheid van de staat te beschermen of de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen;

Nota bene: Als gebruikers persoonsgegevens plaatsen in openbare gebieden van de Reflectum website of overige diensten, dan kunnen deze gegevens worden gebruikt door anderen, waarover Reflectum geen controle kan uitvoeren. Reflectum is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

4. Gebruik van cookies
Reflectum gebruikt ‘cookies’ om de online ervaring en tijd van de gebruiker individueel vorm te geven en te optimaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk in het werkgeheugen van de computer geplaatst wordt (‘sessie cookie’) ofwel op de harde schijf opgeslagen wordt (‘permanente cookie’). Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen over te brengen. Cookies zijn uniek voor iedere gebruiker.

Het belangrijkste doel van cookies is het systeem te laten weten dat een specifieke gebruiker terug is op de website of portaal. Wanneer een geregistreerde gebruiker inlogt op het portaal, stellen cookies het systeem in staat het gebruik van de diensten zo comfortabel mogelijk in te richten, gebaseerd op instellingen die in eerdere sessies zijn aangegeven.

Gebruikers hebben te allen tijde de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar gebruikers kunnen gewoonlijk hun browserinstellingen wijzigen om alle cookies te weigeren of om iedere keer dat er een cookie wordt aangeboden bericht te ontvangen en dan de cookies individueel te accepteren of te weigeren. Reflectum kan echter geen goede werking van het portaal garanderen wanneer cookies worden geweigerd.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Nota bene: het rom portaal maakt geen gebruik van de Analytics diensten van Google.

5. Wijzigen of verwijderen van gegevens
5.1. Gebruikers kunnen hun op de websites geregistreerde gegevens te alle tijden zelf bekijken, wijzigen of verwijderen.

5.2. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens van andere betrokkenen bevat (bijvoorbeeld bij heteroanamnese vragenlijsten), zullen deze het verzoek om wijziging of verwijdering moeten respecteren. Reflectum zal zo spoedig mogelijk voldoen aan ieder verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zonder voorafgaand contact met andere betrokkenen.

5.3. Bij beëindiging van de registratie zal Reflectum alle gegevens, voor zover herleidbaar naar de betreffende gebruiker van de server verwijderen.

6. Veiligheid van persoonsgegevens
6.1. Reflectum treft passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van gebruikers te beschermen tegen verlies en onder andere onrechtmatige verwerking (bijvoorbeeld ‘hacken’). Als onderdeel van de bescherming verstrekt Reflectum – onder meer – unieke toegangscodes, maakt ze gebruik van encryptietechnieken en legt ze vertrouwelijkheidsplichten op aan geautoriseerde gebruikers (zie ook 3.2).

6.2. De gegevens van gebruikers worden opgeslagen in een database die zich bevindt op een server in Nederland. Reflectum least deze server van een derde partij en neemt daarvan ook beheersdiensten af. Via ons contactformulier op de website kunt u desgewenst meer informatie over deze derde partij verkrijgen.

6.3. Reflectum is een sterk groeiend bedrijf en om die reden is het in de toekomst mogelijk dat de database en daarmee ook persoonsgegevens van gebruikers worden verplaatst naar een server die zich in een ander land bevindt, eventueel buiten de Europese Economische Ruimte. Reflectum zal in alle gevallen zorgvuldig omgaan met uw privacy en een passend beschermingsniveau waarborgen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.4. Gebruiker is bekend dat de gegevensbescherming bij gegevensoverdrachten via het internet naar de huidige stand van de techniek nog niet geheel gegarandeerd kan worden. De gebruiker draagt in dit opzicht zelf zorg voor de veiligheid van de door hem via het internet overgedragen gegevens.

7. Recht op verwijderen
Reflectum heeft het recht, maar is niet verplicht om de door gebruikers gemaakte teksten, ge-uploade bestanden etc. op hun verenigbaarheid met geldend recht en de Gebruiksvoorwaarden te controleren en – indien nodig – de betreffende inhoud te verwijderen.

Scroll to Top