Privacy Statement

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) de diensten en de websites van Qualizorg. De diensten die Qualizorg verleent vindt u hier.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en onze dienstverlening. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. Wij gebruiken uw gegevens en de gegevens van uw patiënten uitsluitend om onze diensten te kunnen verzorgen en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Indien u gegevens invult op onze website gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Qualizorg is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens door andere partijen, websites en/of bronnen worden verwerkt. Wij raden u aan om in voorkomend geval de privacyverklaringen van die partijen goed door te lezen.

In het geval van de uitvoering van de diensten door Qualizorg zal Qualizorg in de regel een verwerker zijn in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en geen verwerkingsverantwoordelijke. Qualizorg verwerkt de persoonsgegevens en de onderzoeksresultaten immers ten behoeve en in opdracht van de zorgverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of uw apotheek). Die zorgverlener is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke omdat hij beslist dat er een onderzoek wordt uitgevoerd en wat hij met de onderzoeksresultaten doet (bijvoorbeeld of die worden doorgezet naar derde partijen). Indien de zorgverlener uw werkgever is en uw persoonsgegevens worden ook door ons verwerkt (bijvoorbeeld omdat u een behandelaar bent), dan is de zorgverlener ook verwerkingsverantwoordelijke. U kunt – voor het zover het een verwerking betreft waar uw zorgverlener verwerkingsverantwoordelijke voor is – zich tot uw zorgverlener wenden voor meer informatie over deze specifieke verwerking én voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene. Indien en voor zover Qualizorg zelf verwerkingsverantwoordelijke is, bijvoorbeeld in het geval van vervolg-enquêtes dan wel voor het gebruik van de website van Qualizorg, kunt u zich voor meer informatie en voor het uitoefenen van uw rechten wenden tot Qualizorg. Niettemin geeft Qualizorg in deze privacyverklaring graag aan hoe zij met uw persoonsgegevens (zowel als verwerker als verwerkingsverantwoordelijke) omgaat.

GEBRUIK DIENSTEN

Qualizorg verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze klanten een veilige dienst, willen onze respondenten op een veilige manier enquêteren en bieden onze medewerkers een veilige werkplek. Wij voldoen daarbij aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en uitsluitend door degenen die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens.

Ons gebruik van verzamelde gegevens en doel verwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of indien u meewerkt aan een van onze onderzoeken, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren ten behoeve van onze klanten, om de van respondenten verkregen onderzoeksresultaten te kunnen verwerken, de arbeidsovereenkomst met onze medewerkers uit te kunnen voeren en contact op te kunnen nemen met iedereen die ons contactformulier invult.

Als respondent geeft u toestemming aan uw zorgverlener om uw gegevens door Qualizorg te laten verwerken. Indien u uw zorgverlener toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. U dient zich daarvoor tot uw zorgverlener te wenden. Dat laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het moment van intrekking echter onverlet.

Beveiligen en bewaren

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Qualizorg of die van een derde partij. Qualizorg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens van respondenten die wij verwerken in het kader van kwaliteitsonderzoeken worden in ieder geval niet langer bewaard dan 366 dagen. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u of uw zorgverlener (in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke) daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, als de wet dit van ons vraagt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Qualizorg. In sommige gevallen verwerken derden uw persoonsgegevens in opdracht van Qualizorg. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de diensten van derden nodig zijn om de onderzoeken te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan een hostingpartij die het digitale formulier host. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Qualizorg worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen gegevens met leveranciers van Qualizorg, onderzoeksbureaus, brancheverenigingen maar alleen indien dit nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Qualizorg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

GEBRUIK WEBSITE

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Qualizorg of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

ALGEMEEN

Doorgifte landen buiten de EER

Qualizorg geeft geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw privacyrechten

Betrokkenen hebben een aantal rechten die u bij de verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen. Dat zal in sommige gevallen uw zorgverlener zijn. Voor zover wij verwerkingsverantwoordelijke zijn voor uw persoonsgegevensverwerking kunt u in beginsel de navolgende rechten uitoefenen bij ons: Het recht op inzage, op rectificatie, op wissing, op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit en recht van bezwaar. Wij streven ernaar alle rechten van betrokkenen te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen te honoreren. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten en deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten en deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid en dit privacy statement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, om uw rechten uit te oefenen of indien u algemene vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen.

Heeft u een klacht over de manier waarop Qualizorg de persoonsgegevens verwerkt? Dan kunt u ook contact opnemen onze Functionaris Gegevensbescherming.  Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Contactgegevens

Qualizorg B.V.
Maagdenburgstraat 22

7421 ZC Deventer
0570 – 820 219
info@qualizorg.nl

Rutger Fugers
Privacy & Security Officer

Care for Perfomance
Gerard Versteeg
Functionaris Gegevensbescherming

Scroll to Top